Privacy

Privacy statement van PB Detachering B.V.

Als PB Detachering B.V. beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit Privacy statement. PB Detachering vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden, kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers, zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Inhoudsopgave:
1. Wie zijn wij?
2. Technische informatie en cookies.
3. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
4. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
6. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
7. Verwerken wij u gegevens buiten Nederland?
8. Uw rechten.
9. Beveiliging.
10. Vragen, opmerkingen of klachten.
11. Wijzigingen.

Wie zijn wij?
PB Detachering B.V. is gevestigd te Raalte (8102 EB) aan de Stationsstraat 39a en is samen met haar dochtermaatschappijen (hierna samen: PB Detachering ) ‘verantwoordelijke’ op grond van de Wbp en de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens die in dit Privacy statement worden beschreven. Het gaat om de volgende dochtermaatschappijen: Professional Bankers Opleidingen & Trainingen B.V. en PB Flex B.V.. Dit Privacy statement is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van PB Detachering.

Technische informatie en cookies

Technische informatie:

De website van Professional bankers en PB Public verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze website, zoals het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IPadres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent door gelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.
Cookies en soortgelijke technieken:

De website van Professional bankers en PB Public maakt verder gebruik van cookies en soortgelijke technieken. U kunt hierover meer lezen in ons Cookiebeleid.

1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als:

• U onze website bezoekt;
• U uw gegevens invult of achterlaat op onze website;
• U uw gegevens invult of achterlaat op onze vestiging;
• U zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening;
• In het kader van een zakelijke relatie met PB Detachering.

2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

• Communicatie.
Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van verantwoordelijke of haar groepsmaatschappijen. Informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt en uitgewisseld via een nieuwsbrief, door het achterlaten van een reactie op een website of gebruik van sociale media. Onder overige activiteiten vallen bijvoorbeeld (sprekers)events.
• Bemiddeling.
Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of bemiddeling naar vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.
• In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandige ondernemer.
Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht. • In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever.
Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers.
• Personeels- en salarisadministratie.
• In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven, selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij opdrachtgever).
• Ontwikkeling. Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
• Management. Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
• Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
PB Detachering kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van PB Detachering. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.

Websitebezoeker:
• Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie ons Cookiebeleid);
• Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera);
• Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera).

Werkzoekende of kandidaat:
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
• Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv);
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf hebt gevolgd of gedaan;
• Gegevens over beschikbaarheid;
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Door akkoord te gaan met het privacy statement, verleent u toestemming dat wij uw gegevens en cv voor maximaal 12 maanden in onze portefeuille houden om voor u een geschikte opdracht te zoeken.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer:
Indien u voor PB Detachering of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan PB Detachering onderstaande gegevens verwerken:
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
• Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
• Gegevens over beschikbaarheid;
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
• Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning;
• Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Voor een meer specifiek overzicht van uw persoonsgegevens, kunt u inloggen in uw persoonlijk account of vragen om inzage.

Zakelijke relatie:
PB Detachering verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:
• Naam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Functie;
• Geslacht;
• Geboortedatum.

6. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
PB Detachering kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere PB Detachering entiteiten, haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens PB Detachering diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (bewerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Uw gegevens op onze website zijn in beginsel niet indexeer baar voor zoekmachines. Gegevens die u kunt inzien via uw persoonlijke account staan in een afgeschermde omgeving. Gegevens die u op het openbare gedeelte van onze website zet, zoals wanneer u een reactie plaatst bij een blog, kunnen wel door zoekmachines worden geïndexeerd. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?” Voorts verwijzen wij naar de spelregels betreffende blacklisting/uitsluiting van WordPress, die van toepassing zijn op het plaatsen van reacties op de website van Professional bankers en PB Public.

7. Verwerken wij u gegevens buiten Nederland?
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. PB Detachering heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

8. Uw rechten Eigen persoonlijk account (e-UUR):
Indien u een eigen account bij PB Detachering heeft, heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw cv of uw accountgegevens. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen (voor zover toelaatbaar) die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met PB Detachering via info@professionalbankers.nl.

Geen persoonlijk account:
Indien u geen eigen account bij PB Detachering heeft, kunt u voor uw recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens contact opnemen met PB Detachering via info@professionalbankers.nl. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u eveneens contact opnemen met PB Detachering via info@professionalbankers.nl. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door PB Detachering. Uw persoonsgegevens kunnen daarna nog maximaal vier weken beschikbaar blijven voor de afhandeling van door uw gemaakte onkosten, de interne controle en bedrijfsbeveiliging of voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

9. Beveiliging
PB Detachering doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van technische en organisatorische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen degenen die geautoriseerd zijn hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan bewerkers die gegevens namens PB Detachering verwerken om diensten te verlenen of opdrachten uit te voeren, is PB Detachering met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

10. Vragen, opmerkingen of klachten
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door PB Detachering, dan kunt u per e-mail contact opnemen met PB Detachering via info@professionalbankers.nl of een brief sturen naar PB Detachering B.V. , Stationsstraat 39a, 8102 EB Raalte.

11. Wijzigingen
PB Detachering kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Professional bankers of PB Public.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via info@professionalbankers.nl.

Versie: augustus 2020

Cookiebeleid van PB Detachering B.V.

Het PB Detachering Cookiebeleid bevat informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken op de website van Professional bankers of PB Public.

Inhoudsopgave:
1. Wat zijn cookies?
2. Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?
3. Hoe kun je cookies uitzetten of verwijderen?
4. Slotopmerkingen.

1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies en soortgelijke technieken (hierna samen aangeduid als: “cookies”) op onze website.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder volgt een overzicht van de cookies en vergelijkbare technieken die via onze website worden geplaatst, per categorie en de bijbehorende doeleinden.

2. Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?
Functionele cookies:
Wij gebruiken functionele cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):
– Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina;
– Het opslaan van voorkeuren;
– Het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal te kunnen weergeven;
– Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
– Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat dit niet iedere keer opnieuw hoeft te worden ingevuld.

Analytische cookies:
Wij gebruiken analytische cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):
– Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website;
– Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze website;
– Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
– Het optimaliseren van de website.

Sociale media cookies:
Wij gebruiken sociale media cookies voor onderstaand doeleinde(n):
– Het direct kunnen delen door gebruikers van bepaalde, geselecteerde social media inhoud van onze website;
– Het aanbieden van de mogelijkheid om direct en online te kunnen solliciteren via een social media button;
– Het tonen van de integratie van social media op onze website;
– Het aanbieden van de mogelijkheid om PB Detachering te volgen via social media kanalen;
– Het mogelijk maken van het gebruik van social media op onze website.

Security cookies:
Wij gebruiken security cookies voor onderstaand doeleinde(n):
– Het herleiden of een bezoek nieuw is om daarmee hackpogingen of ongeautoriseerde loginpogingen tegen te houden;
– Het herleiden of een bezoek van een bot/crawler of persoon afkomstig is;
– Het waarborgen dat alleen uitgenodigde personen toegang hebben tot een (specifieke) website.

Voor de cookies die onze derde partijen (Facebook, Google, YouTube, LinkedIn en Twitter) plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. PB Detachering heeft daar geen invloed op.

3. Hoe kun je cookies uitzetten of verwijderen?

Browserinstellingen:
Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je, je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

Cookies verwijderen:
Cookies verwijderen in Internet Explorer Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen. Cookies verwijderen in Chrome Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

4. Slotopmerkingen
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of je de toestemming wilt herzien.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via info@professionalbankers.nl.

Versie: augustus 2020